آیین نامه آموزشی

آئين نامه آموزشي,انضباطي با سلام,ورود شما را به خانواده بزرگ دست اندركاران صنعت گردشگري و هتلداري كشـور گرامي داشـته و توفـيق روز افزون جنـابـعالي را در گذراندن دوره در اين مركز از خداوند متعال خوا ستاريم .
1_ در جهت تداوم همكـاري علمي واسـتمرار حضوري فـعال و با نشـاط در محـيط آموزشي به دلــيل كاربـردي بودن آمـوزشها و استـفاده از تجربيات اساتيد در دوره سعي نمائيد به طور مستمر در كلاسها حضور بهم رسانيد.
2_ عدم حضور در هر جلسه نشانه گذشتن از حق خود در شرکت در کلاس است و موسسه هیچگونه تعهدی مبنی بر برگزاری مجدد کلاس را ندارد.
4 - پس از اتمام دوره، در صورت درخواست دانشجو جهت دریافت مدرک ،حـداكـثـر تا 1 ماه فرصت داريـد( از زمان صدور گواهی نامه) تـا جـهت دريافت گواهي نامه به دفـتـر مـوسـسـه مراجعه فرمايئد. بديهي است پس از انقضاي مدت مقرر موسسه در اين رابطه جوابگو نخواهد بود.
5- از آنجا كه محيط آموزشي اين موسسه, تابع مقررا ت و آيـيـن نامه هاي انـضـباطي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميباشد و رعـايـت كـليـه مـوارد مـنـدرج در آن از جـمـلـه ظاهر آراسته و اسلامي براي دانشجويان محترم ( خواهران و برادران ) الزامي است.
6-این دوره دموستریشن(نمایش) میباشد و مواد اولیه در اختیار استاد قرار میگیرد. تبصره 1 : عدم رعايت هريك از موارد فوق پس از تذكر شـفاهي يا كـتـبـي منجر به محروميت ازشركت دركلاسها و امتحان پايان دوره خواهد شد.
6-هزینه های دریافتی به هر منظور غیر قابل برگشت میباشد . لطفا دقت فرمایید .
باتشكرمجدد
موسسه فرهنگي آموزشي وخدمات جهانگردي صباي سحر